Slovník

Poisťovacie termíny niekedy vyvolávajú kopec otázok. Tu na všetky nájdete odpovede.

C

COVID - úradné rozhodnutie

COVID - úradným rozhodnutím sa rozumie úradné rozhodnutie vedúce k zákazu vstupu slovenských občanov do cieľovej krajiny prenájmu plavidla, alebo úradné rozhodnutie vedúce k uzavretiu slovenských štátnych hraníc, alebo tiež nemožnosť vycestovať do destinácie prenájmu plavidla v dôsledku prírodnej katastrofy, štrajkov alebo vládnych nariadení týkajúcich sa uzavretia leteckého, železničného alebo iného druhu dopravy.

D

Doplnkové plachty

Za doplnkové plachty sa považuje spinaker, genaker či code zero.

Dovolenka

Dovolenka je typ jednorazového poistenia kaucie a zodpovednosti skippera, ktorá je vhodná, pokiaľ si prenajímate loď maximálne raz za rok.

F

Flotilové poistenie

Flotilové poistenie je špecifickým druhom poistenia, kedy v rámci jednej zmluvy, uzavretej medzi poistiteľom a poistníkom, figuruje viac poistených osôb. Vstupom do poistenia sa teda každá osoba stáva poistenou osobou (nie však zmluvnou stranou – poistníkom), a teda nemá práva a povinnosti, ktoré sa vzťahujú len k poistníkovi.

G

Gelcoat

Gelcoat je špeciálna povrchová vrstva plavidiel, ktorá ich chráni pred chemickými a poveternostnými vplyvmi a UV žiarením. Súčasne slúži tiež ako estetický doplnok pri finálnej úprave produktov.

H

Hrubá nedbanlivosť

Hrubou nedbanlivosťou sa rozumie vedome nedbalé či neopatrné konanie poisteného, ktorý si je vedomý možných následkov svojho konania, ale spolieha sa na to, že nenastanú.

J

Jachtár

Jachtár je typ celoročného poistenia kaucie a zodpovednosti skippera, ktorá je pre vás vhodná, pokiaľ ste neplateným vodcom plavidla a súčasne si prenajímate viac lodí opakovane počas jedného roka.

L

Lehota pre uzavretie poistenia storna

Poistenie storna je potrebné si uzavrieť do 30 dní od uzavretia zmluvy o prenájme plavidla alebo od úhrady prvej zálohy za prenájom.

Liečebné náklady

Liečebné náklady sú všetky náklady zaplatené v súvislosti s realizáciou nutnej liečby, napríklad ambulantné lekárske ošetrenie, zdravotnícky materiál, predpísané lieky, hospitalizácia, nutná operácia a zákroky, prevoz chorého späť do SR a ďalšie.

Limit plnenia

Limitom plnenia sa rozumie maximálna hranica poistiteľom poskytnutého poistného plnenia za jednu a každú škodu, ktorá nastanú v priebehu trvania poistenia.