Novinka

Poistenie storna pre jachtárov

Prenajímate si loď, kupujete plavbu, kapitánsky kurz a letenky? S poistením storna o peniaze neprídete. V prípade choroby či nečakanej udalosti uhradíme 80 % storno poplatkov alebo náhradného skippera.

Spočítať poistenie

Čo kryje poistenie storna

Storno prenájmu lode alebo plavby

Vzťahuje sa na väčšinu situácií, kvôli ktorým sa obvykle prenájom lode alebo plavba ruší: na ochorenie, karanténu, úraz, smrť, stratu zamestnania, rozvod či živelnú katastrofu.

Úpadok charteru

Pripoistíme vás pre prípad platobnej neschopnosti alebo nevôle charterového agenta či prenajímateľa (sprostredkovateľa) plavidla.

COVID – úradné rozhodnutie

Poistenie vás kryje v prípade nemožnosti vycestovať do cieľovej krajiny kvôli úradnému rozhodnutiu. Napríklad, keď dôjde k uzavretiu hraníc alebo nariadeniu osobnej karantény.

Viac informácií

Tým to nekončí

Základný balíček ďalej pokrýva

 • ochorenie COVID-19
 • choroba, úraz a smrť
 • stratu zamestnania
 • náhradného skippera

Viete, že ...

 • ... poistenie vás kryje aj v prípade ochorenia niekoho z vašich príbuzných?
 • ... hradíme tiež náklady na profesionálneho skippera, keď ten váš ochorie? Plavbu nemusíte rušiť ani platiť žiadne ďalšie peniaze.
 • ... poistenie môžete uzavrieť až 30 dní po zaplatení prvej zálohy (do 15 dní pred odchodom), alebo pri last minute v deň plavby?
 • ... máte možnosť si pripoistiť aj dodatočné služby spojené s prenájmom lode, napr. letenky a pod.?
Viac informácií

Ako funguje cestovné poistenie a poistenie storna?

Na časovej osi prehľadne zobrazujeme modelový príklad lehoty na uzavretie a platnosti poistenia storna a nadväzujúceho cestovného poistenia.

1. 10. 2020Dátum úhrady prenájmu alebo prvej splátky
Lehota na uzavretie poistenia storna

1. 10. – 31. 10. 2020

Poistenie storna musí byť uzavreté najneskôr do 30 dní od dátumu zaplatenia nájomného alebo prvej splátky a uzatvára sa vždy na celkovú cenu prenájmu.

31. 10. 2020Posledný deň pre uzavretie poistenia storna
Platnosť poistenia storna

1. 11. – 1. 7. 2021

Kryje pre prípad:

 • ochorenia (vrátane COVID-19), úrazu alebo smrti poistenej osoby a jeho príbuzných
 • straty zamestnania

Možné pripoistiť:

 • úpadok charteru
 • COVID - úradné rozhodnutie pre prípad uzavretia hraníc, zákazu vstupu slovenských občanov do cieľovej krajiny alebo osobnej karantény
1. 7. 2021Dátum odchodu na loď do cieľovej destinácie
3. 7. 2021Dátum vyplávania (pred vyplávaním si uzavrite poistenie kaucie a ďalšie naše produkty)
Platnosť cestovného poistenia

1. 7. – 14. 7. 2021

Obsahuje okrem iného:

 • liečebné náklady (vrátane COVID-19) do plného limitu aj v najrizikovejších zónach
 • asistenčné služby v prípade ohrozenia zdravia či života
 • vodné športy
 • právnu ochranu
14. 7. 2021Dátum predpokladaného príchodu domov

Od 14. 7. 2021

1. možnosť: idete domov => cestovné poistenie zaniká návratom do SR
2. možnosť: ste COVID pozitívny => nastupujete do nútenej karantény

a) cestovné poistenie sa zdarma predlžuje až do návratu do SR

b) v prípade, že ste si uzavreli cestovné poistenie vrátane poistenia storna, zaplatíme vám 80 % nákladov na náhradné ubytovanie, stravné a návrat do SR, to všetko do výšky ceny prenájmu lode

Časté otázky

Kde nájdem poistné podmienky, ktorými sa Boatsafe poistenie storna riadi?

Poistné podmienky ku všetkým našim produktom nájdete na stiahnutie tu.

Uzavrel som si zmluvu o prenájme lode. Dokedy si môžem uzavrieť Boatsafe poistenie storna?

Boatsafe poistenie storna je možné uzavrieť do 30 dní od úhrady prvej platby za prenájom plavidla (zálohy).

Vzťahuje sa podmienka na uzavretie poistenia storna do 30 dní od uzavretia zmluvy o prenájme i na celoročné poistenie?

Áno, vzťahuje. Aj celoročné poistenie storna je potreba uzavrieť do 30 dní od úhrady prvej platby za prvý prenájom, na ktorý sa má poistenie vzťahovať.

Môžem ako právnická osoba uzavrieť celoročné poistenie storna?

Nie, celoročné poistenie storna si môže uzavrieť len fyzická osoba.

Dokedy mi platí celoročné poistenie storna?

Celoročné poistenie storna je platné jeden rok. Poistenie storna sa vzťahuje na všetky prenájmy s dátumom úhrady v tomto období, pričom všetky prenájmy musia súčasne v danom období prebehnúť.

Čo znamená pripoistenie úpadku charteru v rámci Boatsafe poistenia storna?

Toto pripoistenie vás kryje pre prípad platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle charterového agenta či prenajímateľa (sprostredkovateľa) plavidla.

Kto všetko je pre účely Boatsafe poistenie storna považovaný za príbuzného?

Príbuzným poisteného sa rozumie jeho manžel, manželka, partner či partnerka žijúci v spoločnej domácnosti, deti, rodičia, prarodičia, vnúčatá, súrodenci, rodičia manžela či manželky, registrovaný partner/ka alebo rodičia registrovaného partnera/partnerky. Príbuzným poisteného sa rozumie tiež bratranec, sesternica, strýko či teta a deti v poručníckom vzťahu.

Čo znamená pripoistenie COVID - úradné rozhodnutie v rámci Boatsafe poistenia storna?

Toto pripoistenie vás chráni vždy, keď dôjde k úradnému rozhodnutiu, ktoré vedie:
- k zákazu vstupu slovenských občanov do cieľovej krajiny alebo k uzavretiu hraníc (nevzťahuje sa na prípad, kedy krajina len definuje podmienky pre vstup / napr. očkovanie alebo negatívny test a vy to nesplníte)
- k osobnej karanténe poisteného alebo jeho príbuzného
- k uzavretiu leteckej či inej dopravy.
Poistenie vás navyše kryje aj v prípade nemožnosti vycestovať do krajiny prenájmu plavidla v dôsledku prírodnej katastrofy a stávkovania.

Je možné poistiť proti stornu aj doplnkové služby súvisiace s prenájmom lode, napríklad letenky, profiskippera, dopravu, ubytovanie pred nalodením sa atď.?

Áno, ale cenu týchto služieb je potrebné započítať do limitu poistného plnenia, na ktorý si uzatvárate poistenie storna.

Je možné poistenie storna uzavrieť samostatne, tzn. bez súčasného uzavretia cestovného poistenia?

Poistenie storna je možné uzavrieť jedine s cestovným poistením.

Aké sú rozdiely v rámci poistného plnenia, keď si uzavriem poistenie storna iba na skippera alebo na celú posádku vrátane skippera?

Poistenie storna sa vzťahuje len na skippera

V prípade, že skipper nie je schopný plavby, môžu nastať tieto situácie:
- plavba sa ruší –> úplné storno prenájmu;
- plavba sa neruší –> úhrada nákladov za prenájom profesionálneho skippera.

Poistenie storna sa vzťahuje na celú posádku vrátane skippera

V prípade, že skipper alebo niektorý z členov posádky nie je schopný plavby, môžu nastať tieto situácie:
- plavba sa ruší –> úplné storno prenájmu;
- plavba sa neruší –> úhrada nákladov za prenájom profesionálneho skippera alebo úhrada nákladov za absentujúceho člena posádky.

Pokiaľ chcem, aby sa poistenie storna vzťahovalo na celú posádku, čo pre to mám urobiť?

V tom prípade stačí, aby si ktorýkoľvek člen posádky uzavrel poistenie storna a celá posádka cestovné poistenie.

Je ochorenie COVID-19 už v základnom rozsahu poistenia storna?

Áno, poistenie storna vás už v základe kryje pre prípade ochorenia COVID-19, a to i pre prípad, že ochorie niekto z vašich príbuzných a vy kvôli tomu nebudete môcť odcestovať.

Kryje Boatsafe cestovné poistenie tiež náklady spojené s predĺžením pobytu z dôvodu nútenej karantény?

Áno, ale len v prípade, že si v rámci Boatsafe cestovného poistenia uzavriete aj poistenie storna. Pokiaľ doba karantény presiahne dobu plánovaného pobytu, v tom prípade uhradíme navyše karanténu nariadenú miestnym lekárom či hygienikom, tzn. ubytovanie, stravné a návrat do SR, a to do výšky 80 % nákladov, max. však do výšky dojednanej poistnej čiastky poistenia stornovacích poplatkov.

Môžem si poistiť len svoj podiel na cene plavby alebo miesto na plavbe s profesionálnym skipperom?

Áno, môžete si poistiť aj zakúpené miesto na športovej alebo kondičnej plavbe alebo len čiastku, ktorú vy osobne platíte kapitánovi (svoj podiel na cene lode, ku ktorému máte doklad o úhrade). Potom si stačí vybrať túto čiastku v 1. kroku uzatvárania poistenia.

Je možné poistiť si v rámci poistenia storna iba zálohu za prenájom?

Nie, nie je možné poistiť si len zálohu za prenájom plavidla. Poistné sa počíta z celkovej ceny prenájmu, a preto je potrebné si uzavrieť poistenie s limitom plnenia vo výške ceny prenájmu (prípadne ďalších nákladov spojených s prenájmom).